Tiền thân của trường Mầm Non Hải Lâm

I. UBND - HTX- Trường Trung học phổ thông cơ sở kết hợp quản lý, tổ chức thành lập trường mẫu giáo xã từ tháng 12/1976.

Người đứng đầu giúp đỡ về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ do thầy Nguyễn Văn Huấn hiệu trưởng .

Cô giáo : Nguyễn Thị Thảnh làm chuyên trách mẫu giáo dưới sự quản lý của trường trung học cơ sở xã Hải Lâm .

Quá trình hình thành:

Về cơ sở vật chất phong trào giáo dục mẫu giáo mới được nhen nhúm, với 9 phòng học từ tranh tre nứa lá, nhà tranh vách đất được xã viên đóng góp dựng lên các phòng học theo đội sản xuất, bên trong không có bàn ghế kệ tủ, trẻ đến lớp chủ yếu ngồi bằng đòn gỗ trên nền đất.

Toàn xã có 9 lớp ở 4 thôn:

Mai Đàn có 5 đội sản xuất với 4 lớp mẫu giáo

Xuân lâm có 2 đội sản xuất với 2 lớp mẫu giáo

Trường phước có 2 đội sản xuất với 2 lớp mẫu giáo

Thượng Nguyên có 2 đội sản xuất với 1 lớp mẫu giáo

Những năm đầu cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, hợp tác xã và sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh nên nhà trường đã huy động trẻ đến lớp từ 400-450 cháu/ năm.

Những năm về sau này khi quê hương có sự thay đổi, tình hình kinh tế phát triển hợp tác xã đầu tư xây dựng đựơc 9 phòng học cấp 4, các phòng được xây dựng theo đội sản xuất cho tiện việc đi lại học tập của con em, mỗi hoạt động của nhà trường có sự chứng giám quản lý của hợp tác xã, từ đời sống của giáo viên đến mua sắm trang thiết bị dạy và học được hợp tác xã mua sắm cấp phát

Trong công tác dạy và học được sự dìu dắt giúp đỡ của trường trung học cơ sở xã Hải Lâm trực tiếp quản lý

II.UBND xã UBBVTE cùng hợp tác xã quản lý có sự giúp đỡ của trường tiểu học Hải Lâm:

Từ năm 1990-1995 có chuyển biến từng bước, trường được quy hoạch lại còn 4 điểm trường để thực hiện nội dung chương trình phù hợp và giảm bớt lớp ghép.

Mai Đàn 2 điểm trường 4 lớp

Xuân Lâm 1 điểm trường 2 lớp

Thượng Nguyên 1 điểm trường 1 lớp

Trường Phước 1 điểm trường 2 lớp

Đội ngũ cán bộ giáo viên được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo trình độ văn hoá, và hàng năm giáo viên được tập huấn chương trình giáo dục mầm non để tiếp cận thực hiện theo chương trình cải cách của bộ đã ban hành.

Các hoạt động dạy và học được triển khai thực hiện nghiêm túc có khoa học, một số giáo viên tiếp tục đi học thêm văn hoá nghiệp vụ.

Đời sống của cán bộ giáo viên được nâng lên rõ rệt .Từ một ngày công được 2-3 lạng thóc/ngày. Lúc bấy giờ hợp tác xã trả lương cho giáo viên bằng thóc 20kg/tháng mỗi năm thu 2 vụ đông xuân và hè thu.

III. Nhà trẻ mẫu giáo là một bộ phận gắn liền với trường tiểu học :

Giai đoạn này UBBVBMTE tỉnh đã sát nhập vào sở giáo dục.

Phòng giáo dục phân công cán bộ về quản lý trường mầm non và quản lý chung của trường tiểu học. Cán bộ chuyên trách được hưởng lương sự nghiệp giáo dục và có sự quản lý của trường tiểu học.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có từ 10-12 người kể cả cán bộ chuyên trách.

Đến năm 2013 đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường đã có 24 Đ/c.

Đời sống của giáo viên cũng được nâng lên rõ rệt, giáo viên được trả lương theo trình độ bằng cấp.

PHẦN II:

Thành lập trường mầm non Hải Lâm

I. Loại hình trường mầm non dân lập (1999-2004)

Trường Mầm non Hải lâm được phòng ra quyết định thành lập trường vào ngày 1-1-1999 theo quyết định số 75/TCCBGD của phòng giáo dục Hải Lăng .

Trường có con dấu riêng, hoạt động độc lập dưới sự quản lý của phòng giáo dục Hải Lăng.

Toàn trường có 9 lớp mẫu giáo:

+ Đồng chí : Nuyễn Thị Thảnh làm hiệu trưởng

+ Đồng chí : Võ Thị Lành phụ trách chuyên môn

Có các ban ngành đoàn thể trong trường

Chuyên môn hoạt động độc lập

II. Loại hình trường MN bán công: (Từ năm 2004-2011)

Từ ngày 5/11/2004 UBND huyện Hải Lăng ra quyết định số 1452/QĐ-UB thành lập trường MN bán công xã Hải Lâm.

Các ban ngành đoàn thể trong nhà trường được tổ chức có truyền thống.

III. Loại hình trường MN công lập: (Từ năm 2011)

Trường MN Hải Lâm được chuyển đổi sang loại hình trường MN Công lập theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị./.