Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luât (QPPL) do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành đang còn hiệu lực thi hành