Ngày 15/01/2021 UBND tỉnh công bố Quyết định số 99/QĐ-UBND về kết quả rà soát văn bản và danh mục QPPL kết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2020