Mặc dù năm học 2020 - 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hậu quả lũ lụt, mưa bão gây ra hết sức nặng nề đối với tỉnh Quảng Trị nói chung và ngành Giáo dục và Đào tạo nói riêng. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng của Ngành tiếp tục được đổi mới, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, Chỉ thị số 36-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc đổi mới công tác thi đua trong giai đoạn mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trong toàn ngành quán triệt, triển khai, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung, tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Sở GD&ĐT Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ sở giáo dục, đơn vị trường học đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị để tổ chức phát động các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực.

Ngành GD&ĐT Quảng Trị đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 theo Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ GD&ĐT, phong trào thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Xã hội hóa giáo dục”; đồng thời tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Đầu năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT Quảng Trị  đã tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Hướng dẫn số 1921/HD-SGDĐT ngày 06/10/2020 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT Quảng Trị năm học 2020 - 2021. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề của năm học, ngành GD&ĐT Quảng Trị chỉ đạo, phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể. Nhiều đơn vị, trường học đã cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua, thực hiện phương châm công khai, dân chủ, chính xác trong xét khen thưởng. Toàn ngành đã phát động phong trào tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học từ Sở đến các đơn vị, trường học. Sở GD&ĐT đã ký cam kết thi đua khối các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước về Văn hoá - Xã hội tỉnh, khối các sở giáo dục và đào tạo 06 tỉnh Bắc Trung Bộ. Sở đã phối hợp tham mưu Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phân khối thi đua ngành Giáo dục, toàn ngành chia thành 24 khối thi đua (02 khối thi đua thuộc khối trực thuộc Sở và 22 khối thi đua các trường MN, TH, THCS thuộc UBND cấp huyện quản lý); tổ chức ký giao ước thi đua khối trực thuộc Sở; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học đối với các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” khối Phòng Giáo dục; tiếp tục phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025.

Trong quá trình phát động các phong trào thi đua, ngành GD&ĐT Quảng Trị đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; tăng cường công tác quản lý nhà nước về TĐ-KT; phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, trong đó tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và Hội Khuyến học địa phương.

  2. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến

Thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT ngày 29/12/2016 của Bộ GD&ĐT về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020, Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT ngày 22/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phát hiện, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến , Sở GD&ĐT Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xây dựng điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025. Trên tinh thần đó, Sở GD&ĐT Quảng Trị hướng dẫn các cơ sở giáo dục đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến; phát hiện, lựa chọn, tuyên dương và khen thưởng. Sở đã lựa chọn nhiều tập thể (từ bậc mầm non đến THPT) và các cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, đạt thành tích cao trong các cuộc thi do tỉnh, trung ương tổ chức, gương người tốt, việc tốt để xây dựng các điển hình; từ đó nhân rộng ra toàn ngành. Đồng thời, Sở thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành, gương người tốt, việc tốt.

Công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trong Ngành được tăng cường thông qua việc phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng các chuyên mục và phóng sự nhằm cung cấp thông tin và nêu gương điển hình tiêu biểu một cách kịp thời; nhiều đơn vị, trường học đã có những hình thức sáng tạo để giới thiệu nhiều tấm gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

          3. Kết quả đạt được

Năm học 2020 - 2021, ngành GD&ĐT Quảng Trị đã tuyên dương, khen thưởng 15 học sinh đã có hành động ý nghĩa nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, có hành động dũng cảm cứu người (Em Trương Hoàng Bảo học sinh lớp 6D Trường THCS Trần Hưng Đạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà; em Phan Minh Tiến học sinh lớp 10B5, Trường THPT Chu Văn An; em Nguyễn Xuân Bình, học sinh lớp 11B4 Trường THPT Chế Lan Viên; em Hoàng Đức Vũ, học sinh lớp 11B4 Trường THPT Chế Lan Viên; em Hoàng Văn Tùng, học sinh lớp 11B4 Trường THPT Chế Lan Viên; em Nguyễn Đức Trung, học sinh lớp 5B Trường TH Võ Thị Sáu, Phòng GD&ĐT thành phố Đông Hà; em Hồ Thị Thanh Hoài, học sinh lớp 5 của trường PTDTBT TH Vĩnh Hà, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh; em Hồ Thị Khuê, học sinh lớp 5 của trường PTDTBT TH Vĩnh Hà, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh; em Hồ Hoài Doanh, học sinh lớp 2A của trường PTDTBT TH Vĩnh Khê, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh; em Hồ Tuấn Khang, học sinh lớp 4 của trường PTDTBT TH Vĩnh Ô, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh; em Nguyễn Vĩnh An, học sinh lớp 8 Trường TH&THCS Gio Hải Số 1, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh; em Trần Viết Tôn, học sinh lớp 8 Trường TH&THCS Gio Hải Số 1, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh; em Bùi Trường Giang,  học sinh lớp 8 Trường TH&THCS Gio Hải Số 1, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh; em Hoàng Lương Văn Bảo, Học sinh lớp 1B Trường TH Gio Châu, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh; em Trần Lê Đại Thành, Học sinh lớp 1B Trường TH Gio Châu, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh) Ngành đã giới thiệu 05 cá nhân điển hình tiên tiến về Vụ TĐ-KT được Bộ GD&ĐT khen thưởng (Em Trần Viết Tôn, học sinh lớp 8 Trường TH&THCS Gio Hải Số 1, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh; em Bùi Trường Giang,  học sinh lớp 8 Trường TH&THCS Gio Hải Số 1, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh; em Hoàng Lương Văn Bảo, Học sinh lớp 1B Trường TH Gio Châu, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh; em Trần Lê Đại Thành, Học sinh lớp 1B Trường TH Gio Châu, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh), có 02 nhà giáo được Nhà nước tuyên dương là điển hình tiên tiến toàn quốc (Cô giáo Lê Si Na Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, thầy giáo Nguyễn Viết Tước Trường TH&THCS Hải Vĩnh, Phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng). Có nhiều giáo viên và học sinh được Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong các cuộc thi như cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ III do Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Vụ Giáo dục Chính trị - Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT tổ chức (Tác phẩm “Hoa của núi rừng” của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Giáo viên Trường THCS Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã đạt 1 trong 5 giải Khuyến khích của cuộc thi); cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức (Thầy giáo Trần Ngọc Kính, giáo viên Trường THPT Cửa Tùng đoạt giải Nhì - bảng C dành cho cán bộ trẻ, được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; học sinh Ngô Văn Phong, lớp 12B4 Trường THPT Cửa Tùng đoạt giải Ba - bảng A dành cho học sinh THCS, THPT, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho học sinh Nguyễn Đức Hoài, lớp 12A3 Trường THPT Vĩnh Linh vì đã có thành tích cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

          Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến của ngành GD&ĐT Quảng Trị trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, tính trung thực, nhân cách sống, lý tưởng sống cho học sinh, đoàn viên trong nhà trường; có tác dụng nêu gương, nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị để phát huy nhân tố tích cực giáo dục thế hệ trẻ về ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội

          VĂN PHÒNG SỞ