Ngày 10 tháng 6 năm 2021 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị, Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm Thông báo).