Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 18/5/2021 về kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 18/5/2021 về kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025