UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1180 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 (đính kèm)!